• Imprimeix

Oferta de contractació

Els contractes que s'ofereixen en aquesta convocatòria són els següents:

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Advertising Publicitat Comunicació Audiovisual i Publicitat

1

Tenure-eligible lecturer

Audiovisual communication Comunicació Audiovisual Comunicació Audiovisual i Publicitat

2

Tenure-eligible lecturer

Developmental and educational psychology Psicologia evolutiva i de l'educació Psicologia bàsica, evolutiva i de l'educació

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of music Didàctica de la música Didàctica de l'expressió musical, plàstica i corporal

1

Tenure-eligible lecturer

Genetics Genètica  Genètica i Microbiologia

1

Tenure-eligible lecturer

Journalism  Periodisme   Mitjans, comunicació i cultura

1

Tenure-eligible lecturer

Political Science and Public Administration  Ciència Política i de l'Administració Ciència Política i Dret Públic

 

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Aeronautics Egineering Enginyeria Aeronàutica Física

1

Tenure-eligible lecturer

Marine Engineering Enginyeria Naval Ciència i Enginyeria Nàutica

 

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor Information Theory (*) Teoria de la Informació (*) Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

  (*) Aquest concurs està reservat, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

English Philology Filologia Anglesa Anglès i Lingüística

1

Tenure-eligible lecturer

Financial economics and accounting Economia financera i comptabilitat Administració d'Empreses i Gestió econòmica dels recursos naturals

 

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Nutrition Sciences Ciències de la nutrició Medicina i Cirurgia

1

Tenure-eligible lecturer

Social Anthropology Antropologia Social Antropologia, filosofia i treball social

1

Tenure-eligible lecturer

Molecular nutrition Nutrició molecular Bioquímica i Biotecnologia

1

Tenure-eligible lecturer

Physiology Fisiologia Ciències Mèdiques Bàsiques

1

Tenure-eligible lecturer

Labour law and social security Dret del trebal i la seguretat social Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Applied mathematics Matemàtica aplicada Eginyeria informàtica i matemàtiques

1

Tenure-eligible lecturer

Mechanical Engineering Enginyeria mecànica Eginyeria mecànica

1

Tenure-eligible lecturer

Advertising and public relations Publicitat i relacions públiques Estudis de comunicació

1

Tenure-eligible lecturer

Spanish language Llengua espanyola Filologies romàniques

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics and educational organisation Didàctica i organització educativa Pedagogia

1

Tenure-eligible lecturer

Personality, evaluation and psychological treatment Personalitat, avaluació i tractament psicològic Psicologia

1

Tenure-eligible lecturer

Architectural constructions Construccions arquitectòniques Escola tècnica superior d'arquitectura

1

Tenure-eligible lecturer

Systems engineering and automation Enginyeria de Sistemes i Automàtica Enginyeria electrònica, elèctrica i automàtica

1

Tenure-eligible lecturer

Chemical Engineering Enginyeria Química Enginyeria química