• Imprimeix

Oferta de contractació

Els contractes que s'ofereixen en aquesta convocatòria són els següents:

 

Codi 

Nombre de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UB-LE-7001

1

Tenure-eligible lecturer

Analytical chemistry Química Analítica Enginyeria Química i Química Analítica

UB-LE-7002

1

Tenure-eligible lecturer

Applied economy Economia aplicada Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

UB-LE-7003

1

Tenure-eligible lecturer

Artificial Intelligence

Intel·ligència artificial Matemàtiques i Informàtica

UB-LE-7004

1

Tenure-eligible lecturer

Atomic, molecular and nuclear physics Física Atòmica, Molecular i Nuclear Física Quàntica i Astrofísica

UB-LE-7005

1

Tenure-eligible lecturer

Audiovisual Communication Comunicació Audiovisual Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

UB-LE-7006

1

Tenure-eligible lecturer

Business Organization Organització d'empreses Empresa

UB-LE-7007

1

Tenure-eligible lecturer

Catalan language Llengua Catalana Educació Lingüística i Literaria i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

UB-LE-7008

1

Tenure-eligible lecturer

Catalan Literature Literatura Catalana Filologia Catalana i Lingüística General

UB-LE-7009

1

Tenure-eligible lecturer

Cellular biology Biologia Cel·lular Patologia i Terapèutica Experimental

UB-LE-7010

1

Tenure-eligible lecturer

Chemical engineering Enginyeria Química Enginyeria Química i Química Analítica

UB-LE-7011

1

Tenure-eligible lecturer

Condensed matter physics Física de la Materia Condensada Física de la Matèria Condensada

UB-LE-7012

1

Tenure-eligible lecturer

Constitutional Law Dret Constitucional Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

UB-LE-7013

1

Tenure-eligible lecturer

Contemporary art history Història de l'Art Contemporani Història de l'Art

UB-LE-7014

1

Tenure-eligible lecturer

Contemporary history Història Contemporània Història i Arqueologia

UB-LE-7015

1

Tenure-eligible lecturer

Developmental and educational psychology Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

UB-LE-7016

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics and Educational Organization Didàctica i Organització Educativa Didàctica i Organització Educativa

UB-LE-7017

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Language and Literature Didàctica de la Llengua i la Literatura Educació Lingüística i Literaria i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

UB-LE-7018

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Musical Expression Didàctica de l'Expressió Musical Didàctiques Aplicades

UB-LE-7019

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Social Sciences Didàctica de les Ciències Socials Didàctiques Aplicades

UB-LE-7020

1

Tenure-eligible lecturer

Ecology Ecologia Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

UB-LE-7021

1

Tenure-eligible lecturer

English Linguistics Lingüística Anglesa Llengües i Literatura Moderna i Estudis Anglesos

UB-LE-7022

1

Tenure-eligible lecturer

Evolution Evolució Genètica, Microbiologia i Estadística

UB-LE-7023

1

Tenure-eligible lecturer

Financial economics and accounting Economia financera i comptabilitat Empresa

UB-LE-7024

1

Tenure-eligible lecturer

Food science Ciències dels Aliments Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

UB-LE-7025

1

Tenure-eligible lecturer

Human anatomy and embriology Anatomia i Embriologia Humana Patologia i Terapèutica Experimental

UB-LE-7026

1

Tenure-eligible lecturer

Human geography Geografia Humana Geografia

UB-LE-7027

1

Tenure-eligible lecturer

Human histology Histologia Humana Biomedicina

UB-LE-7028

1

Tenure-eligible lecturer

Igneous and Metamorphic Petrology Petrologia Ígnea i Metamòrfica Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

UB-LE-7029

1

Tenure-eligible lecturer

Information Systems Sistemes d'Informació Matemàtiques i Informàtica

UB-LE-7030

1

Tenure-eligible lecturer

Inorganic chemistry Química Inorgànica Química Inorgànica i Orgànica

UB-LE-7031

1

Tenure-eligible lecturer

International Public Law Dret Internacional Públic Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

UB-LE-7032

1

Tenure-eligible lecturer

Labour and Social Security Law Dret del Treball i de la Seguretat Social Dret Privat

UB-LE-7033

1

Tenure-eligible lecturer

Latin Philology Filologia Llatina Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

UB-LE-7034

1

Tenure-eligible lecturer

Marketing and market research Màrqueting i investigació de mercats Empresa

UB-LE-7035

1

Tenure-eligible lecturer

Materials science Ciència de Materials Física Aplicada

UB-LE-7036

1

Tenure-eligible lecturer

Materials science and metallurgical engineering Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Ciència de Materials i Química Física

UB-LE-7037

1

Tenure-eligible lecturer

Mathematical Sociology Sociologia Matemàtica Sociologia

UB-LE-7038

1

Tenure-eligible lecturer

Medical Biophysics Biofísica mèdica Biomedicina

UB-LE-7039

1

Tenure-eligible lecturer

Medieval history Història Medieval Història i Arqueologia

UB-LE-7040

1

Tenure-eligible lecturer

Meteorology Meteorologia Física Aplicada

UB-LE-7041

1

Tenure-eligible lecturer

Microbiology Microbiologia Genètica, Microbiologia i Estadística

UB-LE-7042

1

Tenure-eligible lecturer

Neuroscience and Neurophysiology Neurociències i Neurofisiologia Biomedicina

UB-LE-7043

1

Tenure-eligible lecturer

Painting Pintura Arts Visuals i Disseny

UB-LE-7044

1

Tenure-eligible lecturer

Personality, Evaluation and Psychological Treatment Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics Psicologia Clínica i Psicobiologia

UB-LE-7045

1

Tenure-eligible lecturer

Pharmacy and Pharmaceutical Technology Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

UB-LE-7046

1

Tenure-eligible lecturer

Philosophy Filosofia Filosofia

UB-LE-7047

1

Tenure-eligible lecturer

Physiology Fisiologia Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

UB-LE-7048

1

Tenure-eligible lecturer

Preventive medicine and public health Medicina Preventiva i Salut Pública Medicina
UB-LE-7049 1

Tenure-eligible lecturer

Sculpture Escultura Arts i Conservació-Restauració
UB-LE-7050 1 Tenure-eligible lecturer Social Processes and Structures Processos Socials i Estructures Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
UB-LE-7051 1 Tenure-eligible lecturer Social psychology Psicologia Social Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
UB-LE-7052 1 Tenure-eligible lecturer Spanish Language Llengua Espanyola Educació Lingüística i Literaria i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
UB-LE-7053 1 Tenure-eligible lecturer Spanish Language Llengua Espanyola Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació
UB-LE-7054 1 Tenure-eligible lecturer Stratigraphy Estratigrafia Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
UB-LE-7055 1 Tenure-eligible lecturer Tax and public finance Law Dret Financer i Tributari Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
UB-LE-7056 1 Tenure-eligible lecturer Theory of Education Teoria de l'Educació Teoria i Història de l'Educació
UB-LE-7057 1 Tenure-eligible lecturer Toxicology Toxicologia Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
UB-LE-7058 1 Tenure-eligible lecturer Urban Sociology Sociologia Urbana Sociologia

 

 

Codi 

Nombre de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UAB-LE-7059

1

Tenure-eligible lecturer

Advertising and public relations Publicitat i Relacions Públiques Publicitat, relacions públiques i comunicació audiovisual

UAB-LE-7060

1

Tenure-eligible lecturer

Business Empresa Empresa

UAB-LE-7061

1

Tenure-eligible lecturer

Conference interpreting: English into Spanish and Spanish into English Interpretació de Conferencies: Anglès a Castellà i Castellà a Anglès Traducció i interpretació i estudis de l'Àsia Oriental

UAB-LE-7062

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Experimental Sciences Didàctica de Ciències experimentals Didàctica matemàtica i Ciències Experimentals

UAB-LE-7063

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Social Sciences Didàctica de les Ciències Socials Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Ciències Socials

UAB-LE-7064

1

Tenure-eligible lecturer

Fundamentals of Economic Analysis Fonaments de l'Anàlisi Econòmica Economia i Història Econòmica

UAB-LE-7065

1

Tenure-eligible lecturer

History of Law and Institutions Història del Dret i les Institucions Dret Públic i Ciències i Ciències Historicojurídiques

UAB-LE-7066

1

Tenure-eligible lecturer

Human Anatomy and Embriology Anatomia i Embriologia Humana Ciències morfològiques

UAB-LE-7067

1

Tenure-eligible lecturer

Immunology Immunologia Biologia Cel·lular de Fisiologia i d'Immunologia 

UAB-LE-7068

1

Tenure-eligible lecturer

Nutrition and Food Science Nutrició i Bromatologia Ciencia animal i dels
aliments

UAB-LE-7069

1

Tenure-eligible lecturer

Paleontology Paleontologia Geologia

UAB-LE-7070

1

Tenure-eligible lecturer

Research Methods and Educational Diagnosis Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació Pedagogia aplicada

UAB-LE-7071

1

Tenure-eligible lecturer

Theory and History of Education Teoria i Història de l’Educació Pedagogia Sistemàtica i Social

 

 

Codi 

Nombre de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UPC-LE-7072-7073

2

Tenure-eligible lecturer

Aerospace Engineering Enginyeria Aeroespacial Física

UPC-LE-7074

1

Tenure-eligible lecturer

Architectural graphical expression Expressió gràfica arquitectònica Representació arquitectònica

UPC-LE-7075-7076-7077-7078

4

Tenure-eligible lecturer

Architectural Technology Tecnologia de l’arquitectura Tecnologia de l’arquitectura

UPC-LE-7079

1

Tenure-eligible lecturer

Architecture Projects-UPC Projectes arquitectònics Projectes arquitectònics

UPC-LE-7080

1

Tenure-eligible lecturer

Business Organization-UPC Organització d’empreses Organització d’empreses

UPC-LE-7081

1

Tenure-eligible lecturer

Construction Engineering Enginyeria de la Construcció Enginyeria Civil i Ambiental

UPC-LE-7082

1

Tenure-eligible lecturer

Electrical Engineering Enginyeria Elèctrica Enginyeria Elèctrica

UPC-LE-7083-7084

2

Tenure-eligible lecturer

Fluid Mechanics Mecànica de fluïds Mecànica de fluïds

UPC-LE-7085

1

Tenure-eligible lecturer

Geotechnical Engineering Enginyeria del Terreny Enginyeria Civil i Ambiental

UPC-LE-7086-7087-7088

3

Tenure-eligible lecturer

Graphic expression in engineering Expressió gràfica a l’enginyeria Expressió gràfica a l’enginyeria

UPC-LE-7089-7090

2

Tenure-eligible lecturer

Heat engines Màquines i motors tèrmics Màquines i motors tèrmics

UPC-LE-7091-7092

2

Tenure-eligible lecturer

Materials science and metallurgical engineering-UPC Ciència de materials i enginyeria metal·lúrgica Ciència de materials i enginyeria metal·lúrgica

UPC-LE-7093-7094

2

Tenure-eligible lecturer

Mechanical engineering Enginyeria mecànica Enginyeria mecànica

UPC-LE-7095

1

Tenure-eligible lecturer

Mechanics of Continuous Media and Theory of Structures Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures  Enginyeria Civil i Ambiental

UPC-LE-7096-7097

2

Tenure-eligible lecturer

Project and Construction Engineering Enginyeria de Projectes i de la Construcció Enginyeria de Projectes i de la Construcció

UPC-LE-7098-7099

Tenure-eligible lecturer Statistics and Operational Research Estadística i investigació operativa Estadística i investigació operativa

UPC-LE-7100

1 Tenure-eligible lecturer Strength of Materials and Structural Engineering Resistència de materials i estructures a l’enginyeria Resistència de materials i estructures a l’enginyeria

UPC-LE-7101-7102

2 Tenure-eligible lecturer Systems Engineering and Automatic Control Enginyeria de Sistemes i Automàtica  Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

UPC-LE-7103

1 Tenure-eligible lecturer Theory and history of architecture Teoria i historia de l’arquitectura Teoria i historia de l’arquitectura i tècniques de comunicació

 

 

Codi 

Nombre de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UPF-AG-7119-7120

2

Associate professor

Catalan language Llengua Catalana Traduccio i Ciències del Llenguatge
UPF-AG-7121

1

Associate professor

Philosophical Anthropology Antropologia filosòfica Humanitats
UPF-AG-7122  1

 Associate professor

Philosophical Systems   Sistemes filosòfics Humanitats 

 

 

Codi 

Nombre de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UdL-LE-7104

1

Tenure-eligible lecturer

Animal Pathology Patologia Animal Ciència animal

UdL-LE-7105

1

Tenure-eligible lecturer

Audiovisual Communication and Advertising Comunicació Audiovisual i Publicitat  Filologia Catalana i Comunicació
UdL-LE-7106

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of language and literature Didàctica de la Llengua i Literatura    Didàctiques Específiques
UdL-LE-7107

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Mathematics Didàctica de la Matemàtica  Matemàtica
UdL-LE-7108

1

Tenure-eligible lecturer

Genetics Genètica Ciències Mèdiques Bàsiques
UdL-LE-7109

1

Tenure-eligible lecturer

Microbiology Microbiologia Ciències Mèdiques Bàsiques
UdL-LE-7110

1

Tenure-eligible lecturer

Renewable energies Energies Renovables Medi Ambient i Ciències del Sòl 

 

 

Codi

Número de contractes

Categoria 

Perfil

Perfil català

Departament

UdG-LE-7111

1

Tenure-eligible lecturer

Architecture Projects Projectes Arquitectònics

Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

UdG-LE-7112

1

Tenure-eligible lecturer

Audiovisual Communication and Advertising Comunicació Audiovisual i Publicitat Filologia i Comunicació
UdG-LE-7113

1

Tenure-eligible lecturer

Basic Psychology Psicologia bàsica Psicologia
UdG-LE-7114

1

Tenure-eligible lecturer

Criminology Criminologia Dret Públic
UdG-LE-7115

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Plastic Expression Didàctica de l’Expressió Plàstica Didàctiques Específiques
UdG-LE-7116

1

Tenure-eligible lecturer

Social Work and Social Services Treball social i Serveis Socials Pedagogia
UdG-LE-7117

1

Tenure-eligible lecturer

Special Education Educació Especial Pedagogia
UdG-LE-7118

1

Tenure-eligible lecturer

Tourism Turisme Organització d'empreses i disseny de producte

 

Data d'actualització:  16.07.2018