• Imprimeix

Oferta de contractació 2016

Universitat de Barcelona (UB)

  

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

 Statistics and Bioinformatics

 Estadística i Investigació Operativa

 Genètica, Microbiologia i Estadística

1

Tenure-eligible lecturer

 Animal Physiology 

 Fisiologia Animal

 Biologia Cel·lular, Fisiologia i  Immunologia

1

Tenure-eligible lecturer

 Microbiology

 Microbiologia

 Genètica, Microbiologia i Estadística

1

Tenure-eligible lecturer

 Teaching of Linguistics,  multilingualism and  interunderstanding

 Didàctica de les llengües,  plurilingüisme i intercomprensió

 Educació Lingüística i Literària i de  Didàctica de les Ciències Experimentals i  de la Matemàtica

1

Tenure-eligible lecturer

 Urban Sociology

 Sociologia Urbana

 Sociologia

1

Tenure-eligible lecturer

 Modern and Contemporary  Spanish Literature

 Literatura Espanyola Moderna i  Contemporània

 Filologia Hispànica, Teoria de la  Literatura i Comunicació

1

Tenure-eligible lecturer

 Social Anthropology

 Antropologia Social

 Antropologia Social

1

Tenure-eligible lecturer

 Computer Science

 Informàtica

 Matemàtiques i Informàtica

1

Tenure-eligible lecturer

 Immunology

 Immunologia

 Patologia i Terapèutica Experimental

1

Professorat agregat / Associate professor

 Medieval Art History

 Història de l'Art Medieval

 Història de l'Art

1

Professorat agregat / Associate professor

 Medical Biophysics 

 Biofísica Mèdica

 Biomedicina

1

Professorat agregat / Associate professor

 Prosthodontics

 Pròtesi Dental 

 
 Odontoestomatologia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Administrative Law

 Dret Administratiu

 
 Dret Administratiu, Dret Processal,  Història del Dret i Dret Tributari

1

Professorat agregat / Associate professor

 Biophyisics

 Biofísica 

 
 Ciències Fisiològiques

1

Professorat agregat / Associate professor

Human Physiology

Fisiologia Humana

 Ciències Fisiològiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 Chemical Engineering

 Enginyeria Química

 
 Departament d'Enginyeria Química i  Química Analítica

1

Professorat agregat / Associate professor

 Marketing and Market Research

 Màrqueting i Investigació de  Mercats

 Organització d'empreses

1

Professorat agregat / Associate professor

 English Linguistics

 Lingüística de l'Anglès

 
 Estudis d'Anglès i Llengües Modernes i  Literatura

1

Professorat agregat / Associate professor

 Business Organization

 Organització d'Empreses

 Organització d'empreses

1

Professorat agregat / Associate professor

 Constitutional Law 

 Dret Constitucional 

 
 Dret Constitucional, Ciència Política i de  l'Administració Pública, Dret Eclesiàstic  de l'Estat i Filosofia del Dret
 

2

Professorat agregat / Associate professor

 Political Science

 Ciència Política

 
 Dret Constitucional, Ciència Política i de  l'Administració Pública, Dret Eclesiàstic  de l'Estat i Filosofia del Dret
 

1

Professorat agregat / Associate professor

 Organic Chemistry

 Química Orgànica

 
 Nutrició, Alimentació i Ciències de la  Gastronomia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Social Anthropology

 Antropologia Social

 
 Antropologia Social

1

Professorat agregat / Associate professor

 Histology

 Histologia

 
 Patologia i Terapèutica Experimental

 

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

2

Tenure-eligible lecturer

 Materials Engineering Science and Metallurgical Engineering

Ciències materials i enginyeria metal·lúrgica

Ciències materials i enginyeria metal·lúrgica

2

Tenure-eligible lecturer

Systems Engineering, Automation and Industrial IT

Enginyeria de sistemes, automàtica i informàtica industrial

Enginyeria de sistemes, automàtica i informàtica industrial

2

Tenure-eligible lecturer

 Electrical Engineering

 Enginyeria elèctrica

 Enginyeria elèctrica

1

Tenure-eligible lecturer

 Mechanical Engineering

 Enginyeria mecànica

 Enginyeria mecànica

1

Tenure-eligible lecturer

 Graphic Representation in Engineering

 Expressió gràfica a l'enginyeria

 Expressió gràfica a l'enginyeria

1

Tenure-eligible lecturer

 Architectural Representation and Visual Analysis 

Expressió gràfica arquitectònica

 Expressió gràfica arquitectònica

2

Tenure-eligible lecturer

 Fluid Mechanics

 Mecànica de fluids

 Mecànica de fluids

2

Tenure-eligible lecturer

 Business Organisation 

 Organització d'empreses

 Organització d'empreses

1

Tenure-eligible lecturer

 Architecture: Projects

 Projectes arquitectònics

 Projectes arquitectònics

2

Tenure-eligible lecturer

 Strength of Materials and Structural Engineering

Resistència materials i estructures a l'enginyeria 

Resistència materials i estructures a l'enginyeria 

2

Tenure-eligible lecturer

 Architecture: Urbanism and Spatial Planning

 Urbanisme i ordenació del territori 

 Urbanisme i ordenació del territori 

1

Tenure-eligible lecturer

 Aeronautics

 Aeronàutica 

 Física

1

Tenure-eligible lecturer

 Mining Engineering

Enginyeria minera 

 Enginyeria minera, Industrial i TIC

3

Tenure-eligible lecturer

 Architectural Technology

 Tecnologia de l'arquitectura 

 Tecnologia de l'arquitectura 

2

Tenure-eligible lecturer

 Project and Construction Engineering

Enginyeria de projectes i de la construcció 

Enginyeria de projectes i de la construcció 

 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

 Library and information science and  communication

 Biblioteconomia i comunicació

 Comunicació

1

Professorat agregat / Associate professor

 Law

 Dret

 Dret

1

Professorat agregat / Associate professor

 Financial economics

 Economia financera

 Economia i Empresa

1

Professorat agregat / Associate professor

 Political philosophy

 Filosofia política

 Ciències Polítiques i Socials

1

Professorat agregat / Associate professor

 Translation from French

 Traducció del francés

 Traducció i Ciències del Llenguatge

1

Professorat agregat / Associate professor

 Multimedia Technologies / Image processing (*)

 Tecnologies multimèdia / Processament d'imatges (*)

 Tecnologia de la Informació i les Comunicacions

 

(*) Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

Universitat de Girona (UdG)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

 Histology

 Histologia

 Medicina

1

Professorat agregat / Associate professor

 Nursing

 Infermeria 

 Infermeria

1

Professorat agregat / Associate professor

 Didactics of Language and Literature

 Didàctica de llengua i la literatura 

 Didàctiques específiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 Philosophy of Law

 Filosofia del dret

 Dret Privat

1

Professorat agregat / Associate professor

 Inorganic Chemistry (*)

 Química inorgànica (*)

 Química

1

Professorat agregat / Associate professor

 Didactics and Scholastic Organisation (*)

 Didàctica i organització escolar (*)

 Pedagogia

 

(*) Aquestes places estan reservades, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

Universitat de Lleida (UdL)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

 Physiology

 Fisiologia

 Medicina Experimental

1

Professorat agregat / Associate professor

 English Philology

 Filologia anglesa

 Anglès i Lingüística

 

1

Professorat agregat / Associate professor

 Nutrition and Food Science

 Nutrició i bromatologia

 Tecnologia d'Aliments

1

Professorat agregat / Associate professor

 Biochemistry and Molecular Biology (*)

 Bioquímica i biologia molecular (*)

 Ciències Mèdiques Bàsiques

 

 

(*) Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

 

Universitat Rovira i Virgili (URV)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

 Criminal Law

 Dret penal

 Dret Públic

1

Professorat agregat / Associate professor

 Computer Security

 Seguretat informàtica

 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 Distributed Computing

 Informàtica distribuïda

 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 Contemporary History

 Història contemporània

 Història i Història de l'Art

1

Professorat agregat / Associate professor

 Research and Diagnostic Methods in Education

 Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació

 Pedagogia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Inorganic Chemistry (*)

 Química inorgànica (*)

 Química Física Inorgànica

 

 (*) Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

 Physiotherapy

 Fisioteràpia

 Ciències de la Salut

1

Tenure-eligible lecturer

 Nursing

 Infermeria

 Ciències de la Salut

1

Tenure-eligible lecturer

 
Multimedia, specialization Internet of Things (IoT)

Multimèdia, especialitat Internet of Things (IoT)

 Tecnologies Digitals i de la Informació

1

Tenure-eligible lecturer

Electronic Engineering, specialization in Biomedical Electronic Instrumentation

Enginyeria Electrònica, especialitat Instrumentació Electrònica Biomèdica

 Enginyeries

 

 

Data d'actualització:  11.07.2017