• Imprimeix

Categories de les contractacions

Les categories de les contractacions que s’ofereixen són les següents:

Professorat catedràtic/Full professor: suposa una carrera docent i investigadora consolidada. És la categoria contractual que correspon a l’etapa més avançada de la carrera acadèmica i gaudeix de contracte indefinit. Per accedir a aquesta figura és necessari disposar del títol de doctor, acreditar tres anys d’activitat docent i de recerca i obtenir l’acreditació de recerca avançada de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat agregat/Associate professor: suposa una provada capacitat docent i investigadora. És la primera categoria superior en la qual es gaudeix d’un contracte indefinit i per accedir a aquesta figura és necessari disposar del títol de doctor, acreditar tres anys d’activitat docent i de recerca i obtenir l’acreditació de recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o equivalent.

Tenure-eligible full professor: es fa un contracte temporal com a visitant (Llei 1/2003 de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya). Es tracta d’un contracte a temps complet i pel període que es determini a l'oferta. Per accedir a aquesta figura cal disposar del títol de doctor i tenir una trajectòria científica propera a la que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) requereix per a l’acreditació de recerca avançada. En finalitzar aquest contracte, la universitat es compromet a convocar un concurs de catedràtic contractat permanent, sempre que el professor hagi superat una avaluació de la seva feina, que tindrà lloc durant el darrer any del seu contracte temporal. Per superar aquesta avaluació, el professor haurà d’obtenir una acreditació de recerca avançada de l’AQU amb una puntuació mínima de 60 sobre 100; a banda, haurà d’haver acumulat prou mèrits perquè la comissió internacional de selecció que el va proposar com a tenure-eligible es pronunciï favorablement a la seva estabilització.

Tenure-eligible lecturer: és la categoria d’inici a la carrera acadèmica en la qual es fa un contracte temporal com a professor lector (Llei 1/2003 de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya). Es tracta d’un contracte a temps complet i per un període no superior a cinc anys. Per accedir a aquesta figura cal disposar del títol de doctor i d’un informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En finalitzar aquest contracte, la universitat es compromet a convocar un concurs d'agregat permanent, sempre que el professor hagi superat una avaluació de la seva feina, que tindrà lloc durant el darrer any del seu contracte temporal. Per superar aquesta avaluació, el professor haurà d’obtenir una acreditació de recerca de l’AQU amb una puntuació mínima de 60 sobre 100; a banda, haurà d’haver acumulat prou mèrits perquè la comissió internacional de selecció que el va proposar com a tenure-eligible es pronunciï favorablement a la seva estabilització.

Data d'actualització:  28.06.2017