• Imprimeix

Comissions avaluadores

 

Les comissions encarregades de jutjar els mèrits acadèmics dels aspirants han estat seleccionades de forma que es garanteixi la transparència del procés de selecció d'aspirants, estan formades per persones de reconegut prestigi, tant nacional com internacional, i són nomenades pel rector o rectora de la universitat convocant.

 

Les comissions estan formades per un president o presidenta, escollit de comú acord pel rector i la direcció acadèmica del Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter), dos vocals escollits pel rector, i altres dos vocals seleccionats per la direcció acadèmica del Pla. Un dels vocals escollits per la universitat convocant actua com a secretari de la comissió.

 

Amb caràcter general, els membres de la comissió hauran de disposar d'un nivell de reconeixement ampli dins del seu àmbit de coneixement, tant docent com investigador, amb un nivell d'internacionalització important i, preferiblement, amb experiència i coneixement del sistema acadèmic, tant propi com internacional.