• Imprimeix

Criteris específics exigibles als membres

Els membres designats estaran en situació activa i aquells que prestin serveis a una universitat espanyola hauran d'acomplir els criteris següents:

  • Tenir un període de recerca acreditada equivalent a 3 trams de recerca equiparables amb els trams autonòmics o estatals, l'últim d'ells en actiu. Aquells membres que, a causa de la seva joventut, o per altres raons degudament justificades, no acreditin 3 trams de recerca hauran de disposar de tots els trams possibles.
  • Tenir un període de docència acreditada equivalent a 2 o més trams de docència equiparables amb els trams autonòmics i corroborada amb valoracions positives en les enquestes dels estudiants, quan se'n disposi, l'últim d'ells en actiu. Aquells membres que, a causa de la seva joventut, o per altres raons degudament justificades, no acreditin 2 trams de docència autonòmics hauran de disposar de tots els trams possibles.
  • Tenir experiència en la direcció de projectes de recerca amb finançament competitiu i en la direcció de tesis doctorals, i haver-ne dirigit, de mitjana, almenys una per tram de recerca.
  • Per a contractes de professorat agregat i de lector, els membres de la comissió hauran de pertànyer, com a mínim, a les categories professionals de professor agregat o de professor titular d'universitat (o equivalent, en el cas dels professors estrangers), mentre que per a contractes de catedràtic hauran de ser tots catedràtics contractats o catedràtics d'universitat (o equivalent, en el cas dels professors estrangers).

 

Per a les persones candidates a membres de les comissions avaluadores que hagin efectuat una carrera acadèmica externa al sistema universitari espanyol, es valora que tinguin mèrits equivalents als anteriors.

 

Per garantir l'objectiu de l'SHP –que vol fomentar la contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals–, els membres de la comissió hauran de tenir un coneixement suficient de la llengua anglesa.

 

Ateses les característiques específiques de l'àrea de coneixement o la trajectòria professional del membre de la comissió proposat, es pot eximir del compliment d'algun d'aquests requisits, sempre que s'acrediti de forma raonada el compliment de criteris equivalents que garanteixin la idoneïtat per formar part de la comissió de selecció.