• Imprimeix

Primera part

Durant la primera part del procés, el Pla Serra Húnter (SHP) tramita la sol·licitud d’avaluació per part d’AQU Catalunya pels candidats que no disposen de l’acreditació pertinent. Si ja disposeu de l’acreditació AQU per la categoria de contractació que us interessa, superareu automàticament la primera part del procés i no fa falta que aporteu més documentació.

Per tant, la documentació requerida a la primera part és diferent en dues situacions:

Si ja disposeu de l’acreditació pertinent d’AQU Catalunya, heu d’adjuntar-la a la sol·licitud. En el cas que no trobeu el document de l’acreditació podeu adjuntar un document on informeu de les vostres dades per tal que fem el requeriment del certificat d'acreditació a l'AQU Catalunya. Les acreditacions AQU segons les categories de contractació són les següents: 

 

Aquesta documentació s'ha d'aportar en format pdf i el nom del document Acreditacio_Cognom

No cal que aporteu cap altra documentació.

En aquest cas, en presentar la vostra candidatura, cal que autoritzeu l’SHP perquè traslladi les vostres dades personals a AQU Catalunya (a la sol·licitud trobareu una opció per autoritzar l’SHP a fer el tràmit). En el cas que no disposeu de l’acreditació pertinent d’AQU Catalunya, però gaudiu d’una acreditació d’ANECA, cal que adjunteu una còpia digitalitzada del document que ho acrediti. Per a més informació, consulteu l’apartat Requisits per ser professor Serra Húnter.

La documentació requerida és la següent:

  1. Document nacional d'indentitat, passaport o targeta d'identitat

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol només cal que informin del número de NIF o NIE. No cal que aportin cap còpia digitalitzada del document d’identitat si, mitjançant la sol·licitud per participar en la convocatòria, autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades d’identitat a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

Les persones candidates nacionals de països de la Unió Europea i de països de l’espai Schengen han d’aportar una còpia digitalitzada del document nacional d’identitat o del passaport.

Les persones candidates de la resta de països han d’aportar una còpia digitalitzada del passaport.

Si aporteu aquesta documentació cal que sigui en format pdf i el nom del document ID_Cognom.

 2. Títol de doctor o doctora

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol, i amb títol de doctorat d’una universitat espanyola posterior al 1993, no cal que aportin el títol de doctor si autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades de la titulació a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) mitjançant la sol·licitud per participar en la convocatòria.

La resta de persones candidates han d’aportar una còpia digitalitzada del títol de doctor.

Si aporteu aquesta documentació cal que sigui en format pdf i el nom del document Titol_Cognom.

Informació sobre l’homologació del títol de doctor o doctora

Per tal de poder ser contractat per una universitat pública catalana en qualsevol de les categories de professorat doctor, la legislació estableix que els títols de doctor emesos per una universitat fora de l'estat espanyol estiguin homologats. Aquesta homologació s'haurà de tramitar si sou seleccionats. Recomanem que consulteu a la universitat convocant del contracte en que esteu interessats per a més informació sobre el tràmit d'homologació. 

 3. Currículum i documentació complementària

Cal presentar un currículum complet en format d'AQU Catalunya. Trobareu els formats per emplenar aquí:

 

Podeu consultar les indicacions sobre com emplenar el CV AQU aquí. Cal seguir el model, atès que els resultats obtinguts en l’avaluació d’AQU Catalunya determinaran si la vostra candidatura supera o no la primera part del procés selectiu (per a més informació consulteu l’apartat «Procés de selecció»). Recordeu que cal proporcionar indicadors de qualitat relatius a les vostres publicacions (cliqueu aquí per a més informació). Cal que adjunteu el document del CV en format pdf i amb el nom CV_Cognom.

A més, si disposeu de certificats que acreditin la docència impartida, recomanem que els adjunteu a la sol·licitud, atès que per a l’obtenció de l’informe favorable de lector d’AQU es valora l’experiència docent. Aquesta documentació cal que sigui en format pdf i amb el nom CertificatDocencia_Cognom.

Addicionalment, i si ho considereu convenient, també podeu aportar certificats d’estades de recerca, document acreditatiu de publicació acceptada però pendent de publicació juntament amb el treball en qüestió, i l’expedient acadèmic. Si no, l'AQU no ho podrà tenir en compte en la vostra avaluació. Tots els documents han de ser en format pdf i amb els noms següents: EstadesRecerca_Cognom, PublicacioAcceptada_Cognom i ExpedientAcademic_Cognom.

El PSH no es pot fer responsable de que els candidats no aportin aquesta documentació addicional al CV AQU i, en conseqüència, l'AQU no tingui en compte els mèrits al·legats en la seva avaluació.