• Imprimeix

Segona part

La segona part del procés es duu a terme a la universitat convocant del contracte ofert.

Caldrà formalitzar una sol·licitud a la universitat, el PSH us n’informarà, i aportar la següent documentació: el document d’identitat o passaport, el títol de doctorat, l’acreditació corresponent, el Currículum Vitae, un document de les aportacions acadèmiques més rellevants, un document de la trajectòria docent i un document dels interessos docents i de recerca.

Part de la documentació correspon a la de la primera part, si ja disposàveu de l’acreditació AQU i no feia falta aportar-la, però en aquest moment serà necessari. El currículum vitae per la segona part del procés pot ser en format lliure.

Seguidament trobareu la informació dels tres documents de la trajectòria acadèmica que cal aportar i sobre l'homologació del títol de doctorat:

Un document on s’especifiquin les cinc aportacions acadèmiques més valuoses del candidat (articles, llibres, patents...).

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina), d’acord amb aquest model.

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

Una declaració succinta dels interessos docents i de recerca del candidat en relació amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys (màxim 6 pàgines), d’acord amb aquest model. 

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

Per tal de poder ser contractat per una universitat pública catalana en qualsevol de les categories de professorat doctor, la legislació estableix que els títols de doctor emesos per una universitat fora de l'estat espanyol estiguin homologats. Aquesta homologació s'haurà de tramitar si sou seleccionats. Recomanem que consulteu a la universitat convocant del contracte en que esteu interessats per a més informació sobre el tràmit d'homologació. 

Data d'actualització:  21.09.2018