Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació per als candidats  > Procés de selecció
 

Procés de selecció

El procés de selecció dels candidats i les candidates es desenvoluparà en dues parts. La primera part consisteix en una crida internacional per donar publicitat i anunciar les contractacions que les universitats volen oferir de forma conjunta. En aquest anunci s'explicita la categoria professional prevista dels contractes oferts i es determina un termini perquè les persones aspirants presentin les seves candidatures. En aquesta part s'informa als aspirants de les acreditacions necessàries per concórrer a la convocatòria de les contractacions.

La segona part, que consisteix en el procés selectiu, d'accés als contractes oferts, s'obrirà amb la convocatòria formal de les contractacions. El concurs constarà de dues fases. La primera fase consistirà en l'anàlisi i avaluació dels mèrits específics dels aspirants, no requerirà la presència dels candidats, excepte que així es determini en la convocatòria específica de forma explícita, i tindrà caràcter eliminatori, mentre que la segona fase consistirà en una prova presencial en què s'avaluarà la idoneïtat dels candidats per optar al contracte objecte de concurs.

L'avaluació dels candidats es farà d'acord amb els criteris de valoració de l'activitat acadèmica d'alt nivell emprats internacionalment, i de la seva trajectòria professional, considerant especialment la significació i l'impacte de les publicacions científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits; la qualitat i el reconeixement de la docència exercida; les activitats de transferència de coneixement, els drets de propietat intel·lectual i patents registrades; la capacitat de lideratge; la mobilitat i visibilitat internacional i altres fites acadèmiques i professionals destacades de la persona candidata.

D'acord amb aquests criteris, les comissions avaluadores elaboraran una primera relació de persones candidates que han superat la fase eliminatòria i que poden concórrer a la prova de selecció. En aquesta prova, que serà pública, les persones candidates efectuaran, durant un màxim d'una hora i mitja, una breu presentació personal seguida d'un seminari sobre el tema que considerin adient. A continuació la comissió formularà les qüestions que consideri oportunes a les persones candidates, tant sobre els mèrits aportats en el seu currículum vitae, com sobre el seminari impartit, o sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb el contracte ofert i l'activitat prevista que desenvoluparà. Atenent a les característiques del Serra Húnter Programme, aquesta prova podrà realitzar-se en llengua anglesa.

Una vegada finalitzada la prova de selecció, la comissió elaborarà una proposta prioritzada de candidats que hagin superat les proves i formularan una proposta de contractació, que serà publicada a les pàgines web de l'SHP i de les universitats convocants.

Data d'actualització: 27.02.2013