• Imprimeix

Procés de selecció

El procés de selecció de les persones candidates es desenvolupa en dues parts. Una primera part corresponent a la crida internacional, on es fa pública una oferta de contractació, i una segona part corresponent al procés selectiu pròpiament dit.

 

Primera Part - Crida Internacional

 

La primera part consisteix en un anunci internacional especificant les categories i els perfils professionals dels contractes oferts per part de les universitats. Aquest primer període ofereix la possibilitat als aspirants de poder reunir tota la documentació necessària per a participar en el procés selectiu, especialment l’acreditació pertinent.

En aquesta part, el Pla Serra Húnter tramet tota la informació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), responsable de l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats catalanes. AQU Catalunya avaluarà el currículum de la persona candidata sobre la base dels mèrits de recerca i de docència seguint criteris objectius (per a més informació consulteu la informació per a professorat lector, o la informació per a professorat agregat).

Les persones candidates que obtinguin un informe favorable (en el cas de professorat lector) o l’acreditació de recerca (en el cas de professorat agregat) d’AQU Catalunya superaran la primera part del procés.

 

Segona Part - Procés Selectiu

 

La segona part s’obre amb la convocatòria formal de les contractacions que les universitats convocants publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El concurs consta de dues fases. La primera fase consisteix en l’anàlisi i l’avaluació dels mèrits específics de la persona candidata i té caràcter eliminatori. La segona fase consisteix en una prova presencial en què s’avalua la idoneïtat de la persona candidata per optar al contracte objecte de concurs.

A la prova presencial, que és pública, les persones candidates han de fer, durant un màxim d’una hora i mitja, una presentació personal breu seguida d’un seminari sobre el tema que considerin adient. A continuació, la comissió formularà les qüestions que consideri oportunes a les persones candidates, tant sobre els mèrits aportats en el seu curriculum vitae, com sobre el seminari impartit, o sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb el contracte ofert i l’activitat que caldrà desenvolupar. Es recomana a les persones candidates que consultin la composició de la comissió de selecció.

L’avaluació dels candidats es farà d’acord amb els criteris de valoració de l’activitat acadèmica d’alt nivell emprats internacionalment i de la seva trajectòria professional, considerant especialment la significació i l’impacte de les publicacions científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits; la qualitat i el reconeixement de la docència exercida; les activitats de transferència de coneixement, els drets de propietat intel·lectual i les patents registrades; la capacitat de lideratge; la mobilitat i la visibilitat internacional, i altres fites acadèmiques i professionals destacades de la persona candidata.

 

Data d'actualització:  19.07.2017