• Imprimeix

Requisits de contractació

 

Les persones proposades per a cada contracte hauran de presentar en el termini de temps que determini la universitat convocant els documents que acreditin els requisits per poder ser contractats. Un cop comprovada la documentació el rector/a corresponent adjudicarà el contracte, d'acord amb la proposta de la comissió de selecció i la normativa vigent.

 

Els candidats proposats subscriuran els contractes amb les universitats corresponents un cop publicada al web de la universitat i del Pla Serra Húnter la resolució d'adjudicació de la contractació, en el termini màxim de 6 mesos a comptar de l'endemà de l'adjudicació de la contractació, prorrogable de mutu acord.  

 
En el contracte que es subscriurà, es faran constar les següents clàusules addicionals, que haurà de complir el professor/a contractat/da en el si del Pla Serra Húnter:

  1. La persona contractada serà avaluada específicament d'acord als seus mèrits acadèmics, en els termes que estableixi el SHP.
  2. La persona contractada haurà de mantenir actualitzat, amb caràcter anual, un resum d'un màxim de dues pàgines, dels aspectes més rellevants del seu currículum vitae, que autoritzarà que sigui publicada al web del SHP.
  3. La persona contractada haurà de signar tota la seva producció acadèmica i científica com a "Professor Serra Húnter", "Serra Húnter Fellow" o "Profesor Serra Húnter", depenent del cas.