El procés de selecció del Pla Serra Húnter és un procés internacional de selecció de professorat i es divideix en dues parts. La primera part correspon a la crida internacional i la segona part és el procés selectiu. La primera part serveix per donar publicitat a les contractacions que les universitats ofereixen i anunciar-les; en aquesta part l’SHP tramitarà a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les sol·licituds d’acreditació dels candidats que no tinguin l’acreditació requerida en la segona part. La segona part és el procés selectiu en format de concurs; aquesta part s’inicia amb la convocatòria oficial i la publicació al DOGC dels contractes oferts per cada universitat.

Es preveu que hi hagi dues convocatòries anuals. Preferentment el gener i el juny. El Pla ha estat prorrogat fins a l’any 2020.

No, l’oferta de contractes, ja siguin tenure-eligible lecturers, associate professors, full professors o tenure-eligible professors, dependrà de les necessitats de cada universitat en el moment de publicar la seva oferta pública acordada en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Un cop es tanqui el període establert per a la recepció de candidatures, la primera part del procés (la crida internacional) es pot allargar uns sis mesos, temps en què AQU Catalunya fa les avaluacions per a les acreditacions. La segona part del procés, un cop publicada al DOGC la convocatòria formal per part de les universitats convocants, pot durar fins a sis mesos més.

Si heu autoritzat el SHP per a la tramesa de dades a AQU, no és necessari que presenteu la sol·licitud personalment a través del seu web, ja que l’SHP ho farà en nom vostre.

AQU Catalunya és una agència independent. Obtenir l’acreditació d’AQU pertinent dependrà del resultat de l’avaluació que en facin les seves comissions avaluadores. L’SHP facilita el tràmit de sol·licitud d’acreditació, però el seu resultat, així com els possibles recursos que els sol·licitants puguin interposar, no depenen del programa.

Es poden consultar els criteris al web d’AQU per a l’obtenció de l’informe favorable per a professorat lector, l’acreditació de recerca per a professorat agregat i l’acreditació de recerca avançada per a professorat catedràtic.

Si disposeu de certificats de docència, de supervisió de tesis doctorals, d’estades de recerca o altres mèrits, us recomanem que els annexeu a la vostra sol·licitud, ja que es tenen en consideració en l'avaluació.

Sí. Si no disposeu de l’acreditació d’AQU, per a la primera part del procés heu de presentar el currículum en el format AQU perquè es pugui avaluar correctament.

És necessari que proporcioneu indicadors de qualitat relativa de les vostres publicacions. En concret, cal indicar el factor d’impacte corresponent a l’any de la publicació que consta al Journal Citation Reports (JCR). Si aquesta informació no està disponible perquè no està actualitzada, si us plau, indiqueu l’última dada JCR actualitzada. Alternativament, podeu indicar altres proves referents a la qualitat de la publicació (la norma tècnica AHCI, la classificació ERIH, la classificació CARHUS, l’índex IN-RECS, etc.) o la quantitat de citacions. Consulteu el model de CV en el format AQU (disponible a l’apartat «Documentació requerida») per a més informació.

És important proporcionar també informació detallada de la docència impartida així com de la participació en projectes de recerca. Si disposeu de certificats de docència, de supervisió de tesis doctorals, d’estades de recerca o altres mèrits, us recomanem que els annexeu a la vostra sol·licitud, ja que es tenen en consideració.

Sí, per a contractes de tenure-eligible lecturer és necessari aportar l’acreditació de professor ajudant doctor i per a contractes d’associate professor cal aportar l’acreditació de professor contractat doctor. Tanmateix, si guanyeu el concurs, us contracten i només disposeu de l’acreditació de l’ANECA, l’SHP no podria finançar la meitat del cost del vostre contracte a la universitat. Per això, si presenteu la candidatura en la part de la crida internacional, l’SHP podrà tramitar en nom vostre la sol·licitud d’acreditació a AQU.

Si ja disposeu de l’acreditació d’AQU pertinent recomanem que l'adjunteu a la sol·licitud. En el cas que no trobeu el document de l’acreditació podeu adjuntar un document on informeu de les vostres dades per tal que fem el requeriment del certificat d'acreditació a l'AQU Catalunya. Aixi mateix, amb la presentació de la sol·licitud a través del portal PLASH, els candidats autoritzen l’SHP a consultar les dades i a obtenir els certificats necessaris per completar la sol·licitud, en aquest cas, d’AQU. Els candidats es poden oposar a aquesta consulta de dades mitjançant la petició genèrica a la Secretaria d’Universitats i Recerca (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1).

No, l’acreditació de recerca per a professorat agregat (associate professor) no és vàlida per a professorat lector (tenure-eligible lecturer), ja que es valoren alguns aspectes diferents de l’activitat acadèmica.

Podeu presentar la vostra candidatura a tantes ofertes com considereu convenient.

Sí, a través del portal PLASH us podeu donar d’alta com a candidat i, un cop ho hagueu fet, haureu de completar una sol·licitud per a cada oferta a la qual us vulgueu presentar.

Sí, quan us doneu d’alta com a candidat podreu pujar tants documents com vulgueu a la vostra carpeta de candidat; després, quan creeu les sol·licituds, hi podreu adjuntar els documents que vulgueu.

La documentació de la segona part del procés es pot presentar i actualitzar en qualsevol moment a través del portal PLASH. És obligatòria quan s’obri el procés de presentació de candidatures a les universitats convocants (quan aquestes publiquin al DOGC la convocatòria dels concursos).

La sol·licitud o sol·licituds i els documents que aporteu els podeu presentar en català, en castellà i en anglès, indistintament. Tot i això, atès que una part dels membres dels comitès de selecció són estrangers i no entenen el català o el castellà, recomanem enviar la documentació en anglès. Si fos necessària alguna traducció, serà requerida.

Es considera que la candidatura s’ha presentat correctament si a l’estat de les candidatures, a la pàgina inicial de la plataforma PLASH, aquesta apareix amb l’estat de procés d’avaluació (undergoing assessment).

Sí, es poden actualitzar els documents presentats fins al termini indicat per a la presentació de candidatures de la convocatòria formal del procés selectiu (segona part). Es pot fer a través de la plataforma PLASH o enviant un correu amb els documents adjunts a <serrahunter@gencat.cat>.

No és necessari presentar-se a la crida internacional en aquest cas. Però si en alguna oferta no s’hagués presentat cap candidatura, la universitat convocant podria valorar de no publicar oficialment el concurs del contracte atenent que no hi ha ningú interessat.

Presentar-se a la crida permet conèixer el nombre de candidatures presentades, i rebre informació per part del SHP sobre l’evolució del procés i sobre quan la universitat publica la convocatòria oficial dels concursos al DOGC.

A la part de la crida internacional no cal abonar cap taxa; tanmateix, a la part del procés selectiu, que depèn de les universitats convocants, sí que pot ser necessari el pagament d’una taxa pels drets d’admissió en el procés. Aquesta taxa quedarà fixada a les bases de la convocatòria que cada universitat faci públiques en el moment de la convocatòria oficial dels concursos.

No, primer els candidats han de ser admesos en el procés selectiu de la universitat i, seguidament, han de passar una primera fase d’avaluació de la documentació presentada per part de la comissió avaluadora, la qual elaborarà la llista de candidats seleccionats que passaran a fer la prova oral.

Preferentment la presentació oral ha de ser en anglès, atès que a totes les comissions de selecció hi ha professorat estranger. Tanmateix, si tota la comissió entengués el català o el castellà es podria fer en aquests idiomes, o en algun altre que fos justificat atenent el perfil del contracte.

La normativa aplicable requereix que el professorat de les universitats públiques catalanes acreditin una competència suficient de coneixement del català. Tanmateix, no és un requisit que hagin de complir les persones candidates en el moment de presentar-se al concurs, ja que es pot assolir la competència amb posterioritat. D’acord amb el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, les persones contractades han d’acreditar un coneixement suficient del català en el moment de signar el contracte o poden posposar aquesta acreditació dos anys a comptar de la data d’accés a la universitat.

Els perfils Serra Húnter són de personal docent i investigador adscrits a un departament, per tant, impliquen obligacions docents. La docència es correspondrà amb la que es dugui a terme en el si del departament (podeu consultar el web del departament). El nombre d’hores de docència assignada al professorat Serra Húnter el determinarà cada universitat respectant els còmputs màxims de càrrega docent.

L’avaluació del professorat Serra Húnter tenure-eligible es farà d’acord amb el que acordin la direcció del Pla i les universitats en el si de la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per part de l’SHP s’emetrà un certificat d’haver superat l’avaluació si el professor o professora obté l’acreditació de recerca (per accedir a contractes d’associate professor) o de recerca avançada (per accedir a contractes de full professor) amb una puntuació mínima de 60 punts sobre 100, i també si la comissió avaluadora que el va escollir com a tenure-eligible es pronuncia a favor de la seva estabilització. Els professors poden demanar en qualsevol moment a l’SHP que se’ls avaluï per a l’estabilització.

Per la seva banda, les universitats avaluaran els professors en la forma que estableixi la seva normativa.

D’acord amb la legislació vigent, per ser contractats en qualsevol universitat pública és necessari que els candidats hagin superat un concurs públic. La universitat es compromet a convocar un concurs de professorat permanent del mateix perfil que el professor tenure-eligible si aquest ha superat l’avaluació pertinent.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, és aplicable en aquest cas i, concretament, en els seus articles 71 i següents exposa els conceptes retributius del personal docent i investigador. També és aplicable el I Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (codi del conveni 7902502), concretament els articles 22 i següents.

Així mateix, la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en la disposició addicional 17a, apartat 2, preveu que mitjançant un acord de Govern es poden establir percepcions econòmiques en forma d’incentius per als professors que tinguin el contracte de l’SHP. Tanmateix, aquesta disposició encara no ha estat desenvolupada i, per tant, els incentius encara no són aplicables.

El sou d’entrada del professorat lector per a l’any 2017 és de 32.273,42 euros anuals bruts; el sou d’entrada del professorat agregat per a l’any 2017 és de 35.612,36 euros anuals bruts, i el sou d’entrada del professorat catedràtic per a l’any 2017 és de 43.402,30 euros anuals bruts. Al final de la seva carrera acadèmica, un agregat i un catedràtic poden doblar el seu sou d’entrada si obtenen avaluacions positives de tots els quinquennis docents i de tots els sexennis de recerca. Més enllà d’això, un professor pot rebre ingressos addicionals provinents de contractes de transferència de tecnologia o per encàrrecs específics (article 83 de la LOU).

El sou base es distribuirà en 12 pagues mensuals; també es percebran dues pagues extraordinàries, una al mes de juny i una al mes de desembre. Es podran percebre complements salarials diferents: funcionals per càrrecs acadèmics o per responsabilitats de gestió durant el temps que s’exerceixin; per antiguitat; per mèrits docents i per mèrits de recerca (aquests dos últims requereixen passar una avaluació prèvia). En un futur, el professorat Serra Húnter podria percebre una prestació econòmica en forma d’incentiu, però en queda pendent el desenvolupament per part del Govern de la Generalitat.

Es disposarà de cobertura a la Seguretat Social i es cotitzarà per a la pensió de jubilació i la prestació d’atur. Es gaudirà de 31 dies naturals de vacances l’any durant els dies no lectius, preferentment a l’agost, i dies de permís retribuït durant els dies no lectius dels períodes de Nadal i Pasqua. Es concediran permisos retribuïts de durada diferent per matrimoni; per naixement d’un fill, adopció o acolliment; per lactància; per defuncions de familiars; per trasllat de domicili habitual; per participar en exàmens finals en centres oficials, i altres. Es podran sol·licitar llicències no retribuïdes amb reserva de plaça i excedències amb o sense reserva de plaça pels motius que fixen la legislació i el conveni col·lectiu, i atenent als seus requisits.

En els concursos de professorat agregat, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, cal acreditar dos anys d’activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant. Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.

D’acord amb el que disposa l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre de 2015, que modifica l’Acord de 30 de gener de 2014, per al còmput dels dos anys de desvinculació es tindran en compte les estades a partir de 3 mesos dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial del candidat (grau i màster, o equivalent) en una entitat diferent a la universitat convocant, ja sigui per a realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert.

Per als concursos de professorat lector, la desvinculació es valorarà com un mèrit preferent, però no com un requisit per ser admès al concurs. 

El requisit de la desvinculació es tindrà en consideració en la segona part del procés de selecció, quan les universitats hagin convocat els concursos i aquests s’hagin publicat al DOGC i els candidats hagin de registrar la seva sol·licitud a la universitat en qüestió. Cada universitat demanarà la documentació que consideri convenient per acreditar aquest requisit.